Huấn, H. D. (2021) “Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia về giao thông phục vụ quy hoạch, quản lý đô thị thông min”h, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr 190-199. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2240 (Truy cập: 3Tháng Hai2023).