Hùng, L. V., Thành, L. T. và Tuấn, N. V. (2021) Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(6V), tr 146-157. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-13.