Hòa, P. D., HùngT. V., Thắng, P. B. và Hằng, N. T. N. (2021) Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr 1-12. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-01.