Đấu, V. Đình (2021) Hiệu quả của đá bazan và cát nghiền mịn trong cường độ bê tông, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(6V), tr 35-48. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-04.