Tuấn, V. V. và Nguyên, H. Đình (2022) Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 168-180. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-14.