Phương, P. N., Trung, L. M., Hoàng, H. H., Thảo, T. T. T., Cường, N. T. và Châu, L. Đức (2021) Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr 68-78. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-07.