Dũng, L. N., Trọng, T. Đình, Chiều, V. Đình, Quỳnh, B. D., Hằng, H. T., Hiểu, D. C. và Huy, N. Đình (2021) “Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nộ”i, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr 131-142. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-12.