Dương, T. T., Huy, N. Q. và Anh, P. H. (2021) Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(5V), tr 69-78. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-06.