Nam, N. S. và Phương, L. N. (2021) Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(5V), tr 44-57. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-04.