HòaN. N., Huân, N. X., Quân, T. H. và HoànV. K. (2021) Nghiên cứu sử dụng bùn thải nạo vét sông Nhuệ chế tạo gốm tường theo phương pháp tạo hình bán khô, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(6V), tr 12-22. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-02.