Board, E. (2020) Mục lục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 14(3V), tr i-ii. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1760 (Truy cập: 14Tháng Sáu2024).