Chi, L. T. P. (2018) Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 115-124. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-13.