Hạ, T. Đức (2018) “Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạ”t, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 78-85. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-09.