Ân, V. V. T. và Nguyên, H. N. (2018) Ảnh hưởng của tro đáy nhiệt điện đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng hỗn hợp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 69-77. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-08.