Tùng, Đinh V. (2018) “Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:201”2, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 58-68. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-07.