Tùng, V. S. và Cường, B. H. (2018) Ổn định tổng thể của dầm thép với dạng tiết diện chữ I hai bụng tổ hợp hàn có hai trục đối xứng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 51-57. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-06.