Bảo, N. Q. (2018) Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái Hà, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 14-22. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-02.