Cường, Đinh, Anh, B. và Niên, H. (2018) Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu Jacket, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), tr 23-29. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(4)-03.