Hạ, T. (2018) Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 3(2). Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1087 (Truy cập: 20Tháng Bảy2024).