Trung, Nguyen, và Pham Toi. 2018. “Nghiên Cứu, đề Xuất Suất Tiêu Thụ điện Năng Cho Văn Phòng Làm Việc: Ap Dụng Tính Toán Cho Văn Phòng Làm Việc Tại Hà Nộ”i. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (2), 59-64. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-09.