Dat, Chu. 2018. Nghiên Cứu Kết Hợp Công Cụ GIS Và Phần Mềm HEC-RAS Trong Bài Toán Lan Truyền Sóng Vỡ đập. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (2), 50-58. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-08.