Phương, Nguyễn. 2017. Sơ Bộ đánh Giá Và đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Khai Thác Tuyến Buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 115-21. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/795.