Học, Trần. 2017. Đề Xuất Thuật Toán Lai Ghép điều Hòa Nhân Lực Trong Tiến độ Dự án. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 72-76. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/787.