Thành, Lê. 2017. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Dự án đầu Tư Công Trong Lực Lượng Công an Nhân Dân Giai đoạn 2016 - 2020. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 66-71. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/785.