Hải Ninh, Chu, Nguyễn Thám, và Vũ Đức. 2017. Quy Trình Kỹ Thuật Chế Tạo Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Cách Nhiệt - Chống Cháy. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 36-41. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/779.