Quý, Nguyễn, và Vũ Nam. 2017. Nghiên Cứu Sử Dụng Nano-Silica Thay Thế Silica-Fume Hạn Chế Co Nội Sinh Trong Bê Tông Cường độ Cao. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 30-35. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/778.