Board, Editorial. 2024. Table of Contents. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18 (1V). https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/3033.