Board, Editorial. 2023. Table of Contents. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17 (4V). https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2976.