Thuật, Đinh Văn, Nguyễn Long, và Đặng Việt Hưng. 2024. Xác định Tải Trọng Cầu Trục Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-3. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18 (1V), 66-78. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-06.