Trung, Lê, Vũ Anh, và Nguyễn Quang. 2024. Phân Tích Khung Thép Có Liên Kết Nửa Cứng Phi Tuyến Chịu Tải Trọng Lặp Thay đổi Lặp. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18 (1V), 26-40. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-03.