Diệu ChinhLưu Thị, Hà Thị Hằng, và QuỳnhBùi Duy. 2023. Ứng Dụng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi Trên Nền Tảng Google Earth Engine Trong Theo Dõi ô Nhiễm Không Khí Tại Thành Phố Thái Nguyên. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17 (2V), 78-94. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce2023-17(2V)-06.