TrầmBùi Văn, Nguyễn Văn Quyền, Lê Văn Dưỡng, và Vũ Văn Thoại. 2024. Phân Tích động Lực Học Thiết Bị Nâng Do Việt Nam Chế Tạo Lắp Trên Tàu Khảo Sát Môi Trường Biển. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18 (1V), 143-55. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-12.