Board, Editorial. 2022. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V). https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2717.