Thuật, Đinh Văn, và Trần Quốc Toàn. 2023. Xác định Tải Trọng Gió Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-1-4 Và so Sánh Với TCVN 2737:1995. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17 (3V), 100-115. https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(3V)-08.