MinhPhạm Văn. 2022. Nghiên Cứu Giải Pháp Thiết Kế Thiết Bị Thi Công Cọc đá Trong điều Kiện Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 46-56. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-05.