Quang, Vũ Ngọc, Nguyễn Việt Hà, và Vũ Đình Chiều. 2023. Xây Dựng Hệ Thống Quan Trắc Chuyển Dịch Và Cảnh Báo Sớm Sử Dụng Kỹ Thuật GNSS-RTK. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17 (1V), 134-46. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-11.