Bình, Chu, Nguyễn Văn Long, TúTrần Minh, và Nguyễn Tuấn Anh. 2022. Phân Tích động Lực Học Dầm Timoshenko Bằng Vật Liệu Xốp (FGP) Chịu Tác Dụng Của Tải Trọng Di động Theo Tiếp Cận Giải Tích. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 74-86. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-07.