MinhPhạm Công, và Lâm Ngọc Trà My. 2022. Đánh Giá độ Bền Sun-Phát Của Vữa Xây Dựng Chứa Bột Gạch đất Sét Nung Phế Thải. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 114-24. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-10.