Tuấn, Phan Minh, và TâmTrần Việt. 2022. Nghiên Cứu Tính Toán độ Võng Ngắn Hạn Dầm Bê Tông Cốt Hỗn Hợp Thép Và Polyme Cốt Sợi Thủy Tinh Theo TCVN 5574:2018. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16 (3V), 74-85. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-06.