Bình, Trần Đức, Phạm Sỹ Đồng, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Xuân Anh, và Trần Văn Tấn. 2021. Đánh Giá Hiệu Quả Giảm Phát Thải CO2 Của Bê Tông Chất Lượng Siêu Cao Sử Dụng Tổ Hợp Phụ Gia Khoáng Silica Fume Và Tro Bay. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15 (6V), 158-72. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-14.