Hùng, Lê Việt, Lê Trung Thành, và Nguyễn Văn Tuấn. 2021. Nghiên Cứu Chế Tạo Bê Tông Nhẹ Cường độ Cao Sử Dụng Hạt Vi Cầu Rỗng Từ Tro Bay. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15 (6V), 146-57. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-13.