Đấu, Vũ Đình. 2021. Hiệu Quả Của đá Bazan Và Cát Nghiền Mịn Trong Cường độ Bê Tông. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15 (6V), 35-48. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-04.