Tuấn, Vũ Văn, và Hồ Đình Nguyên. 2022. Nghiên Cứu Sử Dụng Nền Cát - Cao Su Phế Thải để Giảm Chấn động Cho Công Trình Khi Có động đất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16 (5V), 168-80. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-14.