Thảo, Nguyễn Duy, và Võ Duy Hùng. 2021. Nghiên Cứu Hiệu Chỉnh Mô Hình đánh Giá Khả Năng Chịu Tải Công Trình Cầu Dựa Vào Số Liệu đo đạc Thực Nghiệm Trên Mô Hình Toàn Cầu. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15 (7V), 36-48. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-04.