Chiều, Vũ Đình, Vũ Ngọc Quang, Lương Ngọc Dũng, Hà Thị Hằng, và Trần Đình Trọng. 2021. Nghiên Cứu Các Phương án Xử Lý Kết Hợp Số Liệu Của Nhiều Hệ Thống định Vị Vệ Tinh Trong Mạng Lưới GNSS. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15 (7V), 156-66. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-14.