Dương, Trần Thùy, Nguyễn Quang Huy, và Phạm Hoàng Anh. 2021. Tối ưu Tiết Diện Ngang Kết Cấu Dàn Theo điều Kiện Bền Và Chuyển Vị Bằng Thuật Toán Rao. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15 (5V), 69-78. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-06.