HòaNguyễn Nhân, HuânNguyễn Xuân, QuânTrần Hồng, và HoànVũ Khải. 2021. Nghiên Cứu Sử Dụng Bùn Thải Nạo Vét Sông Nhuệ Chế Tạo Gốm Tường Theo Phương Pháp Tạo Hình Bán Khô. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15 (6V), 12-22. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-02.