Board, Editorial. 2020. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 14 (4V), i-ii. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1793.