Chi, Lê Thị Phương. 2018. Hình Học Fractal Và Tính Chất Tự đồng Dạng Thể Hiện Trong Kiến Trúc Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (4), 115-24. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-13.