Hạ, Trần Đức. 2018. “Nghiên Cứu, đánh Giá Trạng Thái Dinh Dưỡng Hồ Chứa Nước Cao Vân Phục Vụ Cấp Nước Sinh Hoạ”t. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (4), 78-85. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-09.